PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ FOTODOKUMENTACE

 

Městská galerie Litomyšl poskytuje fotodokumentaci sbírkových předmětů v digitální formě bezplatně pro vědecké a studijní účely (závěrečné bakalářské, diplomové či disertační práce, odborné vědecké studie) a také pro katalogy a tiskoviny, které se vztahují k výstavám, na něž je zapůjčeno některé z děl ze sbírky MGL.

Pro publikační účely (samostatné studie, monografie) je poskytnutí fotodokumentace zpoplatněno. Za jednorázové užití fotografie pro tyto účely je stanoven poplatek ve výši 500,- Kč. Je-li pro publikační účely žádána fotodokumentace uměleckého díla, které dosud nebylo odborně zdigitalizováno, je k tomuto poplatku účtována navíc částka na digitalizaci 800,- Kč. Poplatek je účtován fakturou či v hotovosti.

Veškerá fotodokumentace ze sbírky MGL je žadateli poskytnuta na základě licenční smlouvy, v níž se žadatel zavazuje, že fotografický materiál použije pouze k tomu účelu, k němuž mu byl poskytnut, a neposkytne jej třetímu subjektu.

Z plochy reprodukce nesmí být pořizován výřez, reprodukovaný předmět nesmí být kryt přetiskem nebo jinak měněn.

Žadatel je povinen u reprodukce vždy uvést základní údaje o exponátu (jméno autora, název díla, datace, příp. jméno fotografa) a dále informaci o tom, že dílo pochází ze sbírky Městské galerie Litomyšl.

Díla dosud žijících umělců a umělců, od jejichž úmrtí neuběhlo 70 let, jsou chráněna autorskými právy a nelze je bez souhlasu autora či dědiců použít. Zajistit si autorská práva k reprodukování takovémuto uměleckému dílu je povinností žadatele.

Jakékoliv další užití fotografického materiálu (další edice apod.), které není uvedeno v původní žádosti, je podmíněno uzavřením další licenční smlouvy.